کاب : من باید برگردم خونم، این تنها چیزیه که برام مهمه.

آریادنی : چرا نمیتونی برگردی به خونت؟

کاب : چون اونا خیال میکنند من همسرم رو کشتم.

 متشکرم.

آریادنی : برای چی؟

کاب : برای اینکه نپرسیدی این کارو کردم یا نه!