من میگم که این دیوارا یه جورایی مسخره ان

اول از اونا بدت میاد

بعد بهشون عادت میکنی

یه مدتی هم که بگذره یه جوری میشه که بهشون وابسته میشی

مورگان فریمن، رستگاری در شاوشنک